Et trøblete år

Mens omsetningen holdt seg på samme nivå som året før, sank fortjenesten som en stein
både for bransjen totalt og for enkeltaktørene i 2022. Resultatgraden endte på 7 %,
noe som er lavere enn vi har sett de siste 20 årene.


TEKST OG ILLUSTRASJONER: INGER LEWANDOWSKI

Bransjens omsetning var i 2022 på
5,7 milliarder kroner, noe som
var en økning på 4 %. Figur 1.
Generell prisøkning var i samme år på
5,8 %. Dette betyr at optikerbransjen
enten ikke økte prisene sine i fjor eller
at de omsatte færre varer og tjenester
enn året før.

OMSETNINGSANDELER

De private forretningene og kjedene
hadde omtrent samme omsetningsandeler
som årene før, det vil si at de
private hadde 59 % av total omsetning,
mens kjedene hadde 41 %. Figur 2. Til
sammen økte de privateide forretningene
sin omsetning med 5,2 % fra 2021
til 2022, mens kjedene økte sin
omsetning med 2,5 %.

OMSETNINGSENDRINGEN
Specsavers økte sin omsetning med 9
% i 2022, mens IC Optical Group og
Synsam økte med 5 %. De frittståendes
omsetning ble nær doblet. I denne
gruppen er det nå noen store aktører,
og Kaibosh er for første gang med i
oversikten. For de andre aktørene
varierte endringen fra -4 % (Alliance)
til 1 % (Interoptik og C-Optikk). Figur 3.

FORRETNINGENES STØRRELSE (figur 4)
Specsavers hadde også i 2022 de
største forretningene. Disse hadde en
gjennomsnittlig omsetning på 14,6
millioner. Krogh Optikks forretninger
omsatte i gjennomsnitt for 13,2
millioner. Figur 4.

ANTALL BUTIKKER (figur 5)
Vi har i år registrert at det finnes totalt
686 forretninger som selger briller i
Norge. Det inkluderer også de som er
kombinerte forretninger (med ur, gull
etc). Totalt er dette 14 flere enn for ett
år siden, men tallene er usikre blant
annet fordi det er vanskelig å få med
alle avdelingene som ikke leverer egne
regnskap. Det ble i 2022 registrert 12
nyetableringer. Det er hittil i 2023
registrert fem forretninger som
konkursbo.


I figur 5 har vi kun tatt med rene
optikerforretninger. Her ser vi at
antallet privateide har økt og nå er
oppe i 419, det vil si en økning på 11
forretninger. De kjedeeide har mistet
en forretning.

Figur 6 viser antallet forretninger hos
de ulike aktørene. Hos de fleste er det
små endringer fra tidligere år. Unntaket er de frittstående, som i 2022 hadde 8 flere forretninger enn året før. C-Optikk har med 175 flest under sin paraply.


RESULTATGRAD
I figur 7 ser vi at bransjens totale
resultatgrad (fortjeneste i prosent av
omsetningen) har sunket ned til 7 %
fra hele 11 % i 2021. Det er nå 20 år
siden Optikeren begynte å lage en
økonomisk oversikt for optikerbransjen. I disse årene har det aldri før skjedd at resultatgraden totalt for bransjen har vært så lav som 7 %.


I figur 8 ser vi at nedgangen gjelder
både privateide og kjedeeide forretninger med sistnevnte nede på 6 %. C-Optikks resultatgrad var både i 2021 og i 2022 best blant alle aktørene, selv om den sank fra 14 til 11 i perioden. På de neste plassene kommer Synsam med en resultatgrad på 9 (redusert fra 13 i 2021) og Interoptik med 8 (redusert fra 12). Lavest resultatgrad har de
frittstående optikerne med -6,5 og IC
Optical Group med 1. Krogh Optikks
resultatgrad sank mest (fra 10 til 3) i
perioden.


Alle aktørene har redusert resultatgrad i 2022. Figur 9.

HVILKE KOSTNADER HAR ØKT MEST?
Med formål å finne ut hvorfor bransjens
fortjeneste har blitt redusert så mye, har jeg
sett på bransjens totale kostnader fordelt på
varekostnader, lønnskostnader og andre
driftskostnader og sammenlignet tall fra 2021
og 2022.


I 2021 utgjorde varekostnadene 29 % av
omsetningen. I 2022 var tallet 29,6 %.


I 2021 utgjorde lønnskostnadene 33,4 % av
omsetningen. I 2022 var tallet 35 %.


I 2021 utgjorde andre driftskostnader 25 %
av omsetningen. I 2022 var tallet 26 %.


Det har altså vært økte kostnader jevnt over,
men med en litt større økning i lønnskostnadene
med 1,6 prosentpoeng.

Fakta om undersøkelsen

  • Tallene er hentet fra Bisnode (www.soliditet.no) som igjen har hentet dem fra Brønnøysund-registrene. Da denne artikkelen gikk i trykken manglet det fortsatt tall fra 10 små og mellomstore forretninger. Her er det derfor brukt tall fra året før (2021) som grunnlag.
  • Alle tall er eksklusiv mva.
  • Omsetningen i enkeltmannsforetak er stipulert til 1 mill/ansatt
  • Det er kun sett på driftsregnskap og driftsresultat
  • Kjede/gruppe-kontorenes regnskap er ikke tatt med, med unntak av for Krogh Optikk, Brilleland og delvis Synsam, hvor tallene er med i totalen. Dette kan gi et noe skjevt bilde.
  • Etter ønske fra Alliance er omsetningen av optiske varer fra alle deres medlemmer som har kombinerte forretninger, beregnet til 60 % avtotal omsetning. Første gangen dette ble gjort var for 2016. Tallene for de kombinerte forretningene er kun tatt med i totaloversikten.
  • Eyefactory er konkurs og derfor ikke tatt med i år.
  • Kaibosh har optikerforretninger i Bergen og Oslo, men de er også leverandører og har netthandel – alt i en total.